Energiamarkkinat

Suomalaiset valvontamenetelmät maailman mittakaavassa

05/2018

teksti Veli-Pekka Saajo

kuvat Adobe Stock

Suomessa sähköverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden valvontamenetelmien kehitystyö käynnistyi 20 vuotta sitten. Ensimmäisestä tuoton valvontamallista on kuljettu melkoinen kehityspolku kohti nykyisiä kannustimiin perustuvia valvontamenetelmiä. Energiamurroksen myötä valvontamenetelmiltä vaadi-taan entistä enemmän dynaamisuutta.

Verkkoyhtiöiden rooli murtuvassa keskitetyssä markkinamallissa on muuttumassa, kun uusiutuva pientuotanto ja kaksisuuntainen sähkönjakelu lisäävät painetta paikalliseen järjestelmäohjaukseen. Sähkömarkkinamuutosten lisäksi sähkön jakeluverkkotoiminnalle on asetettu hiljattain haastavat laatuvaatimukset, joiden perusteella verkkoyhtiöt tekevät ne strategiset valinnat ja toimenpiteet, jotka parantavat pitkäjänteisesti jakeluverkon luotettavuutta ja toimitusvarmuutta.

Ratkaisuehdotus briteiltä.

Energiavirasto on kautta aikojen opiskellut eri maiden valvontamenetelmiä ja tehnyt vertailua Suomeen. Viimeaikainen menetelmäkeskustelu on kohdistunut kokonaiskustannusmalliin (TOTEX), joka perustuu siihen, että verkkoyhtiöt voivat tuottaa verkkopalvelut itsenäisesti valiten kustannustehokkaimmat keinot palveluiden suorittamiseksi.

Verkkoyhtiöt sopivat etukäteen, kuinka verkkopalvelut toteutetaan viranomaisen määritellessä mittarit, joilla tuotettu palvelu arvioidaan. Iso-Britannian valvontaviranomainen Ofgem on ensimmäisenä toteuttanut TOTEX-mallin (RIIO) mukaista valvontamenetelmää, jossa verkkoyhtiöt ovat toimittaneet etukäteen ennen valvontajakson alkua liiketoimintasuunnitelmat, joiden perusteella viranomainen on vahvistanut esim. kohtuullisen tuoton valvontajaksolle.

Ofgem on tehnyt arviot ensimmäisestä valvontajaksosta ja valmistelee vuonna 2021 alkavan jakson uutta TOTEX-mallia, jolla on tarkoitus laskea sähköverkkoyhtiöiden hintoja siten, että asiakkaat säästävät viisi miljardia puntaa. Tämä kuvaa hyvin kuinka haasteellista valvontamenetelmien kehittäminen on energiamurroksen aikana, kun monopolivalvonnan keskeinen tehtävä on varmistaa, että asiakkaan maksama hinta verkkopalvelusta pysyy kohtuullisena.

Katse Australiaan.

Tänä vuonna Energiavirasto on perehtynyt sähköverkkovalvontaan erityisesti Australiassa, jossa uusiutuvan pientuotannon määrä on kasvanut räjähdysmäisesti ja aiheuttanut verkkoyhtiöille sekä valvonnalle uudenlaiset haasteet. Australian viranomaisen AER:n soveltamat valvontamenetelmät perustuvat vastaaviin menetelmiin, joita Suomessa sovelletaan. AER:n mukaan Australiassa keskustellaan myös mahdollisuudesta siirtyä käyttämään TOTEX-mallia – uusin kehitys on jo askel kohti mallia, vaikka he suhtautuvat siihen varauksella.

Uusien verkkoinvestointien osalta verkkoyhtiöt esittävät investointisuunnitelman kustannuksineen, jonka jälkeen AER käynnistää ns. investointitestin, jos investoinnin arvo ylittää kynnysarvon. Investointitesti tarkoittaa sitä, että muut sähkömarkkinaosapuolet voivat esittää vaihtoehtoisen tavan välttää verkkoinvestointi esim. kysyntäjouston avulla.

Mikäli ­sähkömarkkinaosapuoli osoittaa teettämänsä kustannushyötyanalyysin perusteella pystyvänsä tuottamaan edullisemman vaihtoehtoisen tavan poistaa perinteisen verkkoinvestoinnin tarve, niin AER voi investointitestin perusteella valita sen investoinnin korvaajaksi. Tällöin valittu vaihtoehtoinen menettely rahoitetaan verkkohintojen kautta ja syntyneet säästöt jaetaan verkkoyhtiön ja asiakkaiden välillä siten, että verkkoyhtiö saa 30 % ja asiakkaat 70 %. Testin toimivuudesta ei ole vielä kokemuksia. Jatkossa niitä varmaankin saadaan, koska verkkopalveluiden korkeat hinnat ovat saaneet kovaa kritiikkiä Australiassa.

Suomalaiset valvontamenetelmät ovat tasavertaiset muiden maiden kanssa, vaikka eroja toki löytyy. Nykyiset menetelmät ovat voimassa vielä viisi vuotta mutta kehitystyö voi käynnistyä jo ensi vuonna, kun uusi sähkömarkkinadirektiivi vahvistuu ja älyverkkotyöryhmän loppuraportti valmistuu.

Ensi vuonna suoritetaan myös tehokkuusmittaus ja päivitetään vieraan pääoman riskipreemio nykyisten menetelmien mukaisesti. Valvontamenetelmien kehittämisessä tullaan arvioimaan ja analysoimaan saatuja kokemuksia Englannin TOTEX-mallista sekä Australian investointitestistä, joilla on pyritty vastaamaan energiamurroksen haasteisiin ja valvonnan dynaamisuuden kasvamiseen.

Veli-Pekka Saajo
Johtaja, Verkot

Lue myös

Energiamarkkinat

Joustavaan ja asiakaskeskeiseen sähköjärjestelmään – Älyverkkotyöryhmän loppuraportti valmistui

Älykäs sähköjärjestelmä on palvelualusta siirryttäessä kohti hajautetumpaa ja vähähiilistä sähköjärjestelmää. Työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmän loppuraportti valmistui.

11/2018

Energiamarkkinat

Verkkolupa-asioissa uutta oikeuskäytäntöä

Itä-Suomen hallinto-oikeus pysytti tuoreissa ratkaisuissaan päätökset, jotka Energiavirasto oli antanut elinkeinonharjoittajan suljetun jakeluverkon sähköverkkolupahakemuksen johdosta. Hallinto-oikeuden päätökset vahvistavat viraston vakiintuneet tulkinnat sähkömarkkinalain soveltamisesta.

11/2018

Energiamarkkinat

Energiavirasto ohjeistaa suljettuja jakeluverkkoja valvontamenetelmissä

Suljettu jakeluverkko on sähköverkkotoiminnan erityistapaus, eikä verkkotyyppiä tunnettu kansallisessa lainsäädännössä ennen sen sisällyttämistä sähkömarkkinalakiin.

11/2018